Flash News : Welcome to Army public School Udhampur
School Appointees

SCHOOL CAPTAINS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBROJIT BHADURI

VASUNDHARA SHARMA

 

 

 

 

 

 

HEAD BOY

HEAD GIRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANAV SANOTRA

KHUSHI JASWAL

 

 

 

 

 

 

VICE HEAD BOY

VICE HEAD GIRL

 

 

 

 

  

 

VIRENDER SINGH

RACHEL

NIKHIL

KASHISH

ANURAG THAKUR

 NOWHEERA

OWAIS

SANJNA

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

VIVEK SHARMA

PAHUL

 ABHAY

RHEA SEHGAL 

SOURABH

PRAGATI

AMIT KUMAR

NANDNI

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

ANISH SUNDRAM

SRISHTI

PANKAJ

TANZILLA

VIRENDER

B. PREETHI

ADITYA NETHAN 

ANUSHA ANN PAL

CULTURAL CAPTAIN(BOY)

CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

SPORT CAPTAIN(BOY)

SPORT CAPTAIN(GIRL)

DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

LITERARY CAPTION(BOY)

LITERARY CAPTION(GIRL)

CULTURAL CAPTAIN

SPORTS CAPTAIN

DISCIPLINE CAPTAIN

LITERARY CAPTAIN

   

 

   

 

 

AASHIYA ABROL

SHWETA MAURYA 

SHAMSHER SINGH

VAISHALI 

HRITIK PAL

MANISHA

KRITI

VARIJA 

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE SPORT CAPTAIN(BOY)

VICE SPORT CAPTAIN(GIRL)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

VICE LITERARY CAPTION(BOY)

VICE LITERARY CAPTION(GIRL)

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE SPORTS CAPTAIN

VICE DISCIPLINE CAPTAIN

 VICE LITERARY CAPTAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAVNEET DAS 

NIMISHA

KUMUT

PARUL

RISHIKA 

 

 

 

  ASSEMBLY I/C (BOYS)

ASSEMBLY I/C (GIRLS)

ASSEMBLY I/C (GIRLS)

VICE ASSEMBLY I/C 

VICE  ASSEMBLY I/C