School Appointees

School Appointees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISHAAN

AYUSHI ABHA

 

 

 

 

 

 

APS HEAD BOY

APS HEAD GIRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVAY

MANVI

 

 

 

 

 

 

VICE HEAD BOY

VICE HEAD GIRL

 

 

 

 

  

 

ABHAY

ARCHANA

ADHEESH

DISHA

ARYAN

 MANIKA

ANGHAD

PREETI

HOUSE CAPTAIN(BOY)

 HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

 HOUSE CAPTAIN(BOY)

HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

AATISH

RIYA

 SHRESHTVA

MANTAVYA

HARSH

DAMINI

ANUBHAV

RAASHEE RAGHAV 

 VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

 VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

VICE HOUSE CAPTAIN(BOY)

VICE HOUSE CAPTAIN(GIRL)

BEAS HOUSE

CHENAB HOUSE

JHELUM HOUSE

RAVI HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABINAV,NAIR

PRAGYA

ANKUSH

SIMARLEEN

OJASHYA

AKRITI

ADITYANSH 

KAVISHA

CULTURAL CAPTAIN(BOY)

CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

SPORT CAPTAIN(BOY)

SPORT CAPTAIN(GIRL)

DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

LITERARY CAPTION (BOY)

LITERARY CAPTION(GIRL)

CULTURAL CAPTAIN

SPORTS CAPTAIN

DISCIPLINE CAPTAIN

LITERARY CAPTAIN

   

 

   

 

 

JAYANT

SUKRITI

SHAKEEL

SANEHA 

KUSH

VAIDEHI

KUSHAGRA

MALIKA

VICE CULTURAL CAPTAIN(BOY)

VICE CULTURAL CAPTAIN(GIRL)

VICE SPORT CAPTAIN(BOY)

VICE SPORT CAPTAIN(GIRL)

VICE DISCIPLINE CAPTAIN(BOY)

DISCIPLINE CAPTAIN (GIRL)

VICE LITERARY CAPTION(BOY)

VICE LITERARY CAPTION(GIRL)

VICE CULTURAL CAPTAIN

VICE SPORTS CAPTAIN

VICE DISCIPLINE CAPTAIN

 VICE LITERARY CAPTAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARYAN PATHAK 

SHUBHANSH

TANVI

ARMAN

PRIYANSHI 

 

 

 

VICE CULTURAL SECRETARY 

ASSEMBLY I/C (BOY)

ASSEMBLY I/C (GIRL)

 

VICE ASSEMBLY I/C (BOY)

VICE  ASSEMBLY I/C (GIRL)